Đăng ký kiểm tra đầu vào

Đăng ký kiểm tra đầu vào

Xin mời điền thông tin

Họ và tên*:
Ngày sinh*:
Trường THCS*:
Điện thoại liên hệ*:
Email liên hệ:


Xin mời chọn ngày kiểm tra

Ngày 7/6 - Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 7/6 - Sáng, Lớp chọnNgày 7/6- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 7/6 - Chiều, Lớp chọnNgày 14/6- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 14/6- Sáng, Lớp chọnNgày 14/6- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 14/6- Chiều, Lớp chọnNgày 21/6- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 21/6- Sáng, Lớp chọnNgày 21/6- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 21/6- Chiều, Lớp chọnNgày 28/6- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 28/6- Sáng, Lớp chọnNgày 28/6- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 28/6- Chiều, Lớp chọnNgày 5/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 5/7- Sáng, Lớp chọnNgày 5/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 5/7- Chiều, Lớp chọnNgày 12/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 12/7- Sáng, Lớp chọnNgày 12/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 12/7- Chiều, Lớp chọnNgày 15/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 15/7- Sáng, Lớp chọnNgày 15/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 15/7- Chiều, Lớp chọnNgày 16/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 16/7- Sáng, Lớp chọnNgày 16/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 16/7- Chiều, Lớp chọnNgày 17/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 17/7 - Sáng, Lớp chọnNgày 17/7 - Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 17/7- Chiều, Lớp chọnNgày 18/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 18/7- Sáng, Lớp chọnNgày 18/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 18/7- Chiều, Lớp chọnNgày 19/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 19/7- Sáng, Lớp chọnNgày 19/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 19/7- Chiều, Lớp chọnNgày 20/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 20/7- Sáng, Lớp chọnNgày 20/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 20/7- Chiều, Lớp chọnNgày 21/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 21/7- Sáng, Lớp chọnNgày 21/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 21/7- Chiều, Lớp chọnNgày 22/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 22/7- Sáng, Lớp chọnNgày 22/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 22/7- Chiều, Lớp chọnNgày 23/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 23/7- Sáng, Lớp chọnNgày 23/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 23/7- Chiều, Lớp chọnNgày 24/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 24/7- Sáng, Lớp chọnNgày 24/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 24/7- Chiều, Lớp chọnNgày 25/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 25/7- Sáng, Lớp chọnNgày 25/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 25/7- Chiều, Lớp chọnNgày 26/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 26/7- Sáng, Lớp chọnNgày 26/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 26/7- Chiều, Lớp chọnNgày 27/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 27/7- Sáng, Lớp chọnNgày 27/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 27/7- Chiều, Lớp chọnNgày 28/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 28/7- Sáng, Lớp chọnNgày 28/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 28/7- Chiều, Lớp chọnNgày 29/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 29/7- Sáng, Lớp chọnNgày 29/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 29/7- Chiều, Lớp chọnNgày 30/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 30/7- Sáng, Lớp chọnNgày 30/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 30/7- Chiều, Lớp chọnNgày 31/7- Sáng, Lớp tiêu chuẩnNgày 31/7- Sáng, Lớp chọnNgày 31/7- Chiều, Lớp tiêu chuẩnNgày 31/7- Chiều, Lớp chọn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *