Chương trình của Trường

1 Tháng Ba, 2020

Chương trình của trường

Phát triển từ chương trình của Bộ, được cụ thể hóa bằng bộ sách biên soạn riêng của trường. Đây là một lợi thế mà ở nơi khác không có